Algemene voorwaarden ElkeGroep.nl

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online beschikbaar worden gesteld. Door onze website te bezoeken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief het persoonsgegevens- en privacyreglement) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. www.ElkeGroep.nl wordt geëxploiteerd door UwBoeking.com als rechthebbende. ElkeGroep.nl is haar handelsnaam. De dienstverlening wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw persoonlijke gebruik, onder onderstaande voorwaarden.

1. Inhoud van onze dienst

Via deze website biedt UwBoeking.com een online platform aan waarop aanbieders tijdelijke overnachtingsaccommodatie(s) (bijvoorbeeld campings en bungalows) en recreatieve accommodatie(s) zonder overnachting, hierna te noemen "accommodatie(s)" kunnen adverteren en promoten om ze voor reservering en boeking aan te bieden. Als u een reservering maakt of boeking doet dan gaat u rechtstreeks een (contractueel bindende) relatie aan met de betreffende aanbieder, hierna te noemen “Recreatieondernemer” bij wie u online reserveert c.q. boekt. Dit betekent dat u met de betreffende Recreatieondernemer de specifiek voor de reservering c.q. boeking geldende voorwaarden overeenkomt. Noch voorafgaand aan noch vanaf het moment dat u uw reservering maakt / boeking doet zal UwBoeking.com voor u als contractspartij gelden. Bevestiging van iedere door u te sluiten overeenkomst zult u dan ook ontvangen van de betreffende Recreatieondernemer. U betaalt rechtstreeks aan de Recreatieondernemer.

De informatie die u op onze website aantreft is gebaseerd op de informatie die de Recreatieondernemer ons verschaft. De Recreatieondernemer is geheel verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en het actualiseren van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de door u aangetroffen informatie; voor enige onderbreking in de dienstverlening; voor inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige accommodatie die wordt geadverteerd.

Op www.ElkeGroep.nl staan links opgenomen naar diverse online boekingsystemen op websites van deelnemende Recreatieondernemers. ElkeGroep.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze boekingsystemen en websites. Wanneer een bezoeker vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende Recreatieondernemer.

2. Kosteloze dienstverlening

Wij brengen u geen kosten in rekening voor onze diensten. Dit betekent dat er door ons geen extra (reserverings- of bemiddelings)toeslagen bij u in rekening worden gebracht bovenop de door de Recreatieondernemer aan u in rekening te brengen accommodatieprijs met eventuele bijkomende kosten.

3 . Accommodatiebeoordelingen

U kan namens na uw verblijf worden gevraagd de door u bestelde accommodatie te beoordelen. Dit heeft tot doel om (toekomstige) bezoekers van onze website op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de accommodatie. De verzoeken om een accommodatie te beoordelen worden verzorgd door derden. ElkePlek is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

4. Aansprakelijkheid

Binnen de beperkingen van de wet en beperkt door de inhoud van deze algemene voorwaarden, kunnen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u is geleden vanwege een aantoonbaar tekortkomen en verzuim ten aanzien van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten. UwBoeking.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van gedragingen van Recreatieondernemers of van welke derde dan ook.

U erkent en gaat er mee akkoord dat de Recreatieondernemer, bij uitsluiting van ElkeGroep.nl, te allen tijde geheel verantwoordelijk is voor de getoonde informatie met betrekking tot de aangeboden accommodatie (s), alsmede voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst met inbegrip van de van de toepasbare belastingen en afdracht aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Recreatieondernemer onder deze noemer kosten in rekening brengt voor de accommodatie(s).

5. Intellectuele eigendomsrechten

Met betrekking tot de software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content, merk, informatie en het materiaal op onze website is, tenzij anders vermeld, UwBoeking.com dan wel de betreffende Recreatieondernemer uitsluitend rechthebbende.

UwBoeking.com behoudt het exclusieve recht op alle rechten, merk, logo, namen en op (alle) intellectuele eigendomsrechten van de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en u heeft geen toestemming tot het commercieel gebruik ervan zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Recht, geschillen

Op deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, dient exclusief te worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

7. Persoonsgegevens- en privacy

ElkeGroep.nl biedt online diensten aan via haar website. Hieronder beschrijven we hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, omgaan met privacygevoelige informatie en cookies gebruiken. ElkeGroep.nl kan de inhoud van dit document van tijd tot tijd actualiseren.

Informatie: Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen we bepaalde informatie verzamelen. Het IP adres kan worden opgeslagen op onze webserver. Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wanneer u bij een Recreatieondernemer een reservering maakt of boeking doet, kan u worden gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie, eventueel de namen van de reizigers die met u meereizen en uw voorkeuren voor uw verblijf. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van uw boeking en de daarmee samenhangende administratieve processen. ElkeGroep.nl gebruikt deze gegevens niet ten behoeve van commerciële activiteiten anders dan genoemd in dit artikel.

Beoordelingen: Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u in de gelegenheid te stellen een beoordeling te schrijven met betrekking tot de door u bezochte accommodatie(s). Het indienen van een accommodatiebeoordeling geschiedt onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de specifiek voor deze dienst geldende voorwaarden. Verzoeken voor accommodatiebeoordelingen en de verwerking ervan worden verzorgd door derden. ElkeGroep.nl is hiervoor niet verantwoordelijk.

Marketingactiviteiten: Via de website van ElkeGroep.nl kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw aanmelding (emailadres) enkel voor onze emailmarketingactiviteiten die zijn toegestaan volgens de wet. Zo kunnen we, na uw instemming, contactinformatie gebruiken om u nieuws of accommodatie-gerelateerde producten en diensten te versturen en/of aanbiedingen van derden die aansluiten bij uw boeking. U kunt zich desgewenst uitschrijven van deze nieuwsbrieven via een link in iedere nieuwsbrief. Ook kan u gevraagd worden mee te werken aan marktonderzoek. De persoonsgegevens die u ons verschaft tijdens dit marktonderzoek zullen alleen worden gebruikt met uw toestemming.

Cookies: ElkeGroep.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals naam, mailadres of huisadres. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren vast te leggen om het gebruiksgemak te verbeteren. In uw browserinstellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren.

Beveiliging van persoonsgegevens door derden: Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, deelnemende Recreatieondernemers daaronder begrepen, op een betrouwbare en/of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan informatie hierover van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Over ElkeGroep.nl

De online diensten van www.ElkeGroep.nl worden verzorgd door Stichting Groepsaccommodaties Nederland: een stichting onder het Nederlands recht met haar kantoor aan Kranenhofscheweg 1, 5364 NP Escharen handelend onder de naam ElkeGroep.nl. De onderneming is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68445377.